มัตสึเอะ โฮริคาวะ จิเบียร์คัง เรียนทาขนมญี่ปุ่น

เรียนรู้วิธีทาขนานแท้จากช่างทาขนมร้านไซอุนโด ร้านขนมญี่ปุ่นเก่าแก่!
Activity ชิมาเนะ

คุณสำมำรถลองทำขนมญี่ปุ่นได้ที่มัตสึเอะ โฮริคำวะ จิเบียร์คัง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถำนที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อ ทั้งปรำสำทมัตสึเอะคฤหำสน์ซำมูไร พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ลำฟคำดิโอ เฮิร์น และยังตั้งอยู่อยู่ติดกับท่ำเรือล่องแม่น้ำโฮริคำวะ ที่นี่มีคอร์สกำรเรียนรู้ขนำนแท้ที่ช่ำงทำขนมจำกร้ำนไซอุนโด ร้ำนขนมญี่ปุ่นเก่ำแก่ จะมำสอนให้คุณโดยตรง คุณจะได้ใช้อุปกรณ์สำหรับช่ำงทำขนมในกำรทำ “ขนมญี่ปุ่นตำมฤดูกำล 2ชนิด (เนริคิริและคินตง)” มัตสึเอะ โฮริคำวะ จิเบียร์คัง ยังมีทั้งภัตตำคำรเบียร์ที่ให้คุณได้ลิ้มรสเนื้อวัวชิมำเนะวำกิว มีของฝำกจำกมัตสึเอะให้เลือกซื้อมำกมำย และยังสำมำรถเช่ำจักรยำนไปขี่เที่ยวชมเมืองได้ด้วย

ค่าใช้จ่าย:เรียนทาขนมญี่ปุ่น 2,200 เยน (รวมค่าวัสดุ ค่าเรียน และภาษีแล้ว) ชาเขียวมัทฉะ 300 เยน (รวมภาษีแล้ว)
วิธีจอง:จองทางอีเมลหรือโทรศัพท์ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันเรียน อีเมล : jibeer@ichibata.co.jp jpโทร : 0852-55-8877
*เปิดจองคอร์สเรียนทาขนมญี่ปุ่นเฉพาะสาหรับผู้เข้าเรียนแบบกลุ่มหรือหมู่คณะเท่านั้นผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียน กรุณกรุณาจองล่วงหน้า(เท่านั้นภาษาญี่ปุ่น)

 

Information

ADDRESS:509-1 คุโรดะโจ เมืองมัตสึเเอะจังหวัดชิมาเนะ
TEL:0852-55-8877
OPEN:14.00น.-17.00น.
CLOSED:เปิดทุกวันตสลอดปี ※ปัจจุบันหยุดวันอังคารเนื่องจากึถานการณ์โควิด-19
Activity ชิมาเนะ