ล่องเรือรับประทานอาหารกลางวันเรือยอร์ชเช่าเหมาลาจากท่าเรืออูโนะ

ล่องเรือยอร์ชเช่าเหมาลารอบทะเลเซโตะในดื่มด่าเพลินกับอาหารกลางวันท่ามกลางหมู่เกาะของทะเลเซโตะใน
Activity โอคายาม่า

ทะเลเซโตะในมีเกำะต่ำงๆมำกมำยล้อมรอบทำให้เกิดควำมงำมของเกำะต่ำงๆที่มีเอกลักษณ์และน่ำดึงดูดมำใช้เวลำอันหรูหรำบนดำดฟ้ำเรือ
เปิดโล่งที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองได้จับจองทะเลเซโตะในดูไหมคุณสำมำรถสัมผัสลมทะเลที่สดชื่นไปพร้อมกับเพลิดเพลินกับมื้ออำหำร กลำงวันที่หรูหรำซึ่งเป็นคอร์สอำหำรอิตำเลี่ยนที่ใช้วัตถุดิบจำกในท้องถิ่น นอกจำกนี้ระหว่ำงกำรเดินทำงเมื่อเรือลอดใต้สะพำนเซโตะโอฮำชิคุณจะได้มองเห็นสะพำนจำกด้ำนล่ำงโดยตรงดูยิ่งใหญ่ทรงพลังมำก มำสร้ำงควำมทรงจำในวันพิเศษเช่นวันครบรอบงำนเลี้ยงฯลฯที่ทะเลเซโตะในกันเถอะ

Information

ADDRESS:1-1-11ชิคโค เมืองทำมำโนะ จังหวัดโอกำยำม่ำ (ท่ำเรือเซโตะอุจิอนเซ็นทำมำโนะยุ)
TEL:0863-32-1222
OPEN:9:00-18:00
CLOSED:ไม่มี
Activity โอคายาม่า