ขับรถ EV จีโอคอมส์” เที่ยว

ขับรถEV เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆเนินทรายทตโตริและบริเวณชายฝั่งอุราโดเมะ!
Activity ทตโตริ

คุณรู้ไหมว่ำคุณสำมำรถเช่ำรถยนต์ไฟฟ้ำหรือรถevevขนำดเล็ก11ที่นั่งที่มีชื่อว่ำจีโอคอมส์เพื่อขับเที่ยวเนินทรำยทตโตริได้คุณจะได้เป็นคนหมุนพวงมำลัยเองขับรถเที่ยวรับลมที่ควำมเร็วสูงสุด6060กม ชม. จีโอคอมส์เป็นรถevevที่ใช้งำนได้ง่ำยและเรำมีพนักงำนอยู่พร้อมอธิบำยวิธีกำรขับและข้อควรระวังอย่ำงละเอียดก่อนคุณออกเดินทำงถ้ำพร้อมแล้วก็มำขับรถที่มีลำยสุดน่ำรักที่ถูกดีไซน์โดยอิงจำกสัตว์ทะเลของทะเลซันอินอำทิเช่นปลำฉลำมและปลำโนโดะกุโระไปที่เนินทรำยทตโตริหรือจุดถ่ำยรูปที่มีแบคกรำวน์เป็นทะเลญี่ปุ่นเพื่อไปถ่ำยรูปสุดเก๋ไปลงอินสตรำแกรมกันเถอะ!
※กำรเช่ำรถจีโอคอมส์จำเป็นต้องมีใบขับขี่

ค่ำใช้จ่ำย:
เช่ำรถแบบขับตำมคอร์ส : 3,000เยน / คัน (3 ชั่วโมง)
เช่ำแบบเป็นชั่วโมง : 2,000เยน / คัน (1 ชั่วโมง) คิดรำคำเพิ่ม 1,000เยนต่อชั่วโมง

วิธีกำรจอง:
จองผ่ำนเว็บไซต์ ( https://www.chizu-sekiyu.com/geocoms/) หรือโทรศัพท์
※เช่ำรถได้ที่ 4 แห่ง

Information

ADDRESS:2164-661 ยูยะมำสะคิว ฟุคุเบะโจวเมืองทตโตริ(“จีโอคอมส์”เนินทรายทตโตริสถานี)
TEL:080-5612-7549
OPEN:9:00~17:00 (ปิดรับเช่ำรถรอบสุดท้ำย 15:30)
Activity ทตโตริ