CATCH THE STAR เอื้อมมือเก็บดาวที่จังหวัดโฮชิโทริ ที่มิซาสะออนเซ็

มาชมดาวที่มิซาสะเมืองแห่งออนเซ็น พร้อมเพลิดเพลินไปกับความสวยงามของท้องฟ้ายามค่าคืนของมิซาสะ!
Activity ทตโตริ

จำกกำรสังเกตกำรณ์ท้องฟ้ำที่เต็มไปด้วยดวงดำวทั่วประเทศแบบต่อเนื่องที่ถูกจัดขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของคำนิโมโตะ จังหวัดทตโตรินั้นได้ถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มองเห็นดำวได้ชัดที่สุดเป็นอันดับ1ของประเทศญี่ปุ่น และท้องฟ้ำยำมค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดำวระยิบระยับสุดตระกำรตำนี้ก็ได้ถูกนำมำทำเป็นชื่อเล่นของจังหวัดทตโตริ ในนำมว่ำ จังหวัดโฮชิโทริ (จังหวัดที่เอื้อมมือเก็บดำวได้)
และที่มิซำสะออนเซ็นในจังหวัดทตโตรินี้ คุณก็จะได้เพลิดเพลินกับกำรดูดำวไปพร้อมกับแช่น้ำพุร้อนออนเซ็น !
ก่อนเริ่มกำรดูดำว คุณได้รับกล้องส่องทำงไกลและแผนที่ท้องฟ้ำจำกแผนกต้อนรับ และหลังจำกกำรรับฟังคำอธิบำยเรื่องกำรดูดำวจำกพนักงำนที่เชี่ยวชำญเรื่องกลุ่มดำวและวัตถุท้องฟ้ำของเรำ คุณก็จะได้เห็นทั้งท้องฟ้ำที่เต็มไปด้วยดวงดำวและทำงช้ำงเผือกได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้เรำยังมีเตรียมที่นั่งแบบเอนนอนได้ ไว้ให้คุณได้สนุกไปกับกำรนอนส่องดูดำว หรือนอนคุยเล่นภำยใต้ท้องฟ้ำรำตรีที่สวยงำมนี้ และถ้ำคุณโชคดี คุณอำจจะได้ขอพรกับดำวตกอีกด้วย
ในช่วงฤดูร้อน ที่มิซำสะออนเซ็นจะมีกำรจุดดอกไม้ไฟ ที่คุณสำมำรถมองเห็นได้จำกจุดชมดำวของเรำ และถ้ำวันไหนสภำพอำกำศแปรปรวนทำไมไม่สำมำรถออกไปดูดำวได้ เรำก็มีกำรอธิบำยเกี่ยวกับดวงดำวที่ท้องฟ้ำจำลองไว้คอยบริกำรคุณ
*ในขณะนี้ ท้องฟ้ำจำลองหยุดให้บริกำรชั่วครำวเพื่อเป็นกำรป้องกันและระงับกำรแพร่กระจำยกำรติดเชื้อ COVID 19

ค่ำใช้จ่ำย:@400เยน เด็กอำยุต่ำกว่ำ166ปี เข้ำร่วมกิจกรรมได้ฟรี
วิธีกำรจอง:โทรศัพท์หรือสอบถำมได้ทำงเวบไซต์ https://misasaonsen.jp/hoshitori/

Information

ADDRESS:(ชั้นดำดฟ้ำของศูนย์กีฬำประจำเมืองมิซำสะ) 214-1 ยำมำดะ มิซำสะโจว เมืองโทฮำคุ จังหวัดทตโตริ
TEL:0858-43-0431(สมาคมการท่องเที่ยวเมืองมิซาสะ)
OPEN:ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ ของ เดือนเมษำยน, เดือนพฤษภำคม, เดือนสิงหำคม, เดือนกันยำยน, เดือนตุลำคม และเดือน พฤศจิกำยน 20:00 จัดกิจกรรมถึง 21:00
Activity ทตโตริ