Kurayoshi Figure Museum พิพิธภัณฑ์หุ่นฟิกเกอร์คุระโยชิ WORKSHOP

โลกฟิกเกอร์ที่คุณยังไม่รู้จักอยู่ที่นี่ !อาคารโรงเรียนทรงกลมที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น กลายเป็นแหล่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของฟิกเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
Activity ทตโตริ

พิพิธภัณฑ์หุ่นฟิกเกอร์คุระโยชิ ถือเป็นต้นกำเนิดควำมรักในฐำนะสัญลักษณ์ของท้องถิ่น ถูกดัดแปลงจำกอำคำรโรงเรียนทรงกลมของโรงเรียนประถม มีกำรจัดแสดงแยกหมวดหมู่ฟิกเกอร์สัตว์ ไดโนเสำร์ และคำแรคเตอร์อะนิเมะชื่อดังต่ำงๆ เป็นต้น
ไม่เพียงแต่จะได้ดูฟิกเกอร์เท่ำนั้น แต่คุณยังได้สัมผัสประสบกำรณ์ทำโมเดลฉำกจำลองที่ใช้โมเดลอำหำรจำลองหรือฟิกเกอร์
มีมุมจัดพิเศษที่คุณสำมำรถถ่ำยรูปฟิกเกอร์ได้ สิ่งที่ได้ท้ำทำยในครั้งนี้ ก็คือ กำรทำโมเดลอำหำรจำลอง
และบีบวิปครีมหลังจำกนั้นก็จัดผลไม้เป็นท็อปปิ้ง แค่นี้คุณก็จะได้ไอศกรีมซันเดย์แบบออริจินัลเฉพำะของตัวเองแล้ว

Information

ADDRESS:2971-2 โจวเมะ 1 คำจิมำจิ เมืองคุระโยชิ จังหวัดทตโตริ
TEL:0858-27-1200
OPEN:9:00-17:00น.
CLOSED:เปิดทำกำรตลอดปี* วันปิดพิพิธภัณฑ์จะมีกำรแจ้งล่วงหน้ำให้ทรำบ
Activity ทตโตริ