ยูระริน โคโบ ทดลองประสบการณ์ทาโคมไฟกระดาษญี่ปุ่น

ยูระริน โคโบ ทดลองประสบการณ์ทาโคมไฟกระดาษญี่ปุ่น
Activity ทตโตริ

เมืองโฮคุเอ ซึงมีชื่อเสียงในฐำนะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของ “โคนัน ยอดนักสืบ” และมีสถำนที่เวิร์คช็อปทำโคมไฟ กระดำษญี่ปุ่นตั้งอยู่ห่ำงจำกดินแดนศักดิ์สิทธิ์โคนันเพียงเล็กน้อย มีแกลลอรี่จัดแสดงโคมไฟกระดำษ (Washi Akari) ซึ่ง ใช้กระดำษญี่ปุ่นที่เป็นกระดำษญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมโดยคุณสำมำรถเข้ำชมได้ฟรี มีสถำนที่เวิร์คช็อปทำโคมกระดำษญี่ปุ่นอยู่ ถัดจำกแกลลอรี่ ซึ่งที่นี่คุณสำมำรถประดิษฐ์โคมไฟเฉพำะของตัวเองได้โดยใช้กระดำษญี่ปุ่น เลือกกรอบที่ทำจำก เถำวัลย์คุดสุที่มีเตรียมไว้ให้แล้วกับกระดำษญี่ปุ่นลวดลำยตำมที่คุณชื่นชอบ แล้วก็วำงแปะกระดำษญี่ปุ่นลงบนกรอบ มำทำโคมไฟกระดำษญี่ปุ่นแบบออริจินัลที่มีหนึ่งเดียวในโลกกันเถอะ

Information

ADDRESS:1586ยุระชูคุ โฮคุเอะโจว อำเภอโทฮำคุ จังหวัดทตโตริ
TEL:0858-37-4633
OPEN:9:00-17:00
CLOSED:* เนื่องจำกวันหยุดไม่มีกำหนดแน่นอน ฉะนั้นจำเป็นต้องจองล่วงหน้ำ
Activity ทตโตริ