ลองทากระดาษญี่ปุ่นวาชิที่หอประชุมเซคิชูวาชิ

มาลองสัมผัสเทคนิคการทากระดาษญี่ปุ่นแบบทามือที่มีมาแต่โบราณ
Activity ชิมาเนะ

เซคิชูวำชิ (เซคิชูบันชิ) เป็นกระดำษญี่ปุ่นทำมือที่ผลิตในภูมิภำคอิวำมิที่อยู่ทำงตะวันตกของจังหวัดชิมำเนะ โดยที่ศิลปะและเทคนิคที่ถูกสืบทอดต่อกันมำรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่โบรำณนี้ ได้ถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้ถูกขึ้นทะเบียนให้อยู่ใน “รำยกำรตัวแทนของมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชำติ” ตำมอนุสัญญำยูเนสโกว่ำด้วยกำรปกป้องมรดกทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วย
ที่หอประชุมเซคิชูวำชิ คุณจะได้ลองทำกระดำษญี่ปุ่นด้วยเทคนิคกำรทำกระดำษแบบทำมือที่มีมำแต่โบรำณนี้ด้วยมือของคุณเอง
เลือกตกแต่งกระดำษแผ่นนี้ได้ตำมชอบ และไปลองทำกระดำษญี่ปุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของคุณแผ่นนี้กันเลย

วิธีกำรจอง:ผ่ำนทำงโทรศัพท์หรือโหลดใบสมัครทำกิจกรรมที่เว็บไซต์https://www.sekishu-washikaikan.com/
และFAXหรือEmailใบสมัครทำกิจกรรมมำตำมที่อยู่และEmailด้ำนล่ำง
FAX:0855-32-4170 Email: washi-sekishu@ofc.herecall.jp

*ถ้ำมำเป็นกลุ่มมำกกว่ำ1010ท่ำนขึ้นไปกรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ22สัปดำห์

 

 

Information

ADDRESS:589ฟุรุอิชิบะมิสึมิโจวเมืองฮำมำดะจังหวัดชิมำเนะ
TEL:0855-32-4170
OPEN:9:00~17:00
CLOSED:หยุดทุกวันจันทร์ (เปิดถ้ำวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่จะหยุดวันถัดไปที่เป็นวันธรรมดำ)、ช่วงปลำยปี(ปิดตั้งแต่วันที่ 28 ธันวำคมถึงวันที่ 4 มกรำคม)
Activity ชิมาเนะ