ไซโคเท ร้านเช่ากิโมโน ชุดนักรบ ชุดเกราะต่างๆ

แปลงร่างใส่ชุดเกราะสวมวิญญานนักรบ!
Activity ยามากุจิ

ร้ำนไซโคเทของเมืองยำมำกุจิมีชุดเกรำะให้ลองใส่ตลอดทั้งปี โดยที่เรำสำมำรถถ่ำยรูปตำมจุดต่ำงๆ เช่น ห้องนั่งเล่น สวนแบบญี่ปุ่น เรียกได้ว่ำได้ถ่ำยรูปอันมีเอกลักษณ์มำกมำย ไม่ลองมำถ่ำยรูปที่นี่ดูเหรอคะ?
นอกจำกชุดเกรำะยังมีชุดกิโมโนและชุดนักรบอื่นๆ ด้วยนะ ใส่ชุดกิโมโน แล้วเดินถ่ำยรูปเล่นในสวนญี่ปุ่นหรือสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ จิบชำเขียวมัทฉะ ขึ้นรถคนลำกของทำงร้ำนไปสนุกกับช่วงเวลำอันแสนวินเทจ ในเมืองมีสถำนที่ทำงประวัติศำสตร์ที่เป็นตัวแทนของเมืองยำมำกุจิมำกมำย เช่น ประตูของอดีตที่ว่ำรำชกำรของแคว้นยำมำกุจิ, วัดโทชุนจิ, โคซังโบะจิ, ถนนทำเทะโคจิ, พิพิธภัณฑ์จิปโปเท, ศำลเจ้ำโนดะ, ซำกเมืองเก่ำสมัยยุคบำคุฟุ ไม่ลองเดินไปตำมที่ต่ำงๆ เหล่ำนี้ แล้วถ่ำยรูปสวยๆ ดูเหรอคะ

วิธีการจอง:โทรศัพท์หรืออีเมล saikou@cable .ne.jp
จองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันก่อน 12:00 (ถ้ำต้องกำรใช้บริกำรวันหยุดของร้ำน กรุณำติดต่อล่วงหน้ำ 22วัน)
*ชุดเกรำะสำมำรถใส่ได้เฉพำะในบริเวณร้ำนและสวนญี่ปุ่นเท่ำนั้น

Information

ADDRESS:1-2-77 เท็นเกะ เมืองยำมำกุจิจังหวัดยำมำกุจิ
TEL:083-934-3312
OPEN:9:00~17:00
CLOSED:วันอังคำร (ถ้ำวันอังคำรตรงกับวันหยุด จะหยุดวันธรรมดำถัดไปแทน) / วันหยุดปีใหม่(29 ธ.ค 3 ม.ค.)
Activity ยามากุจิ