โชฟุเทเอ็น ประสบการณ์สวมชุดกิโมโน

ถ่ายรูปคุณในชุดกิโมโน ณ สถานที่อันงดงามที่สุด!
Activity ยามากุจิ

โชฟุเทเอ็นคืออดีตคฤหำสน์ของนิชิ ยูกินำงะ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษำผู้นำแคว้นโชฟุโมริ ภำยในพื้นที่รำว ๆ 31,000 ตำรำงเมตร
ที่มีภูเขำสูงปำนกลำงตั้งอยู่ด้ำนหลังนี้ มีห้องเขียนหนังสือ ห้องชงชำ และศำลำพักร้อนตั้งอยู่ล้อมรอบสระน้ำ ให้คุณได้สัมผัสร่องรอยกำรตั้งอยู่อย่ำงเงียบ ๆ ในอดีตจนถึงทุกวันนี้ แนะนำให้คุณมำลองสวมชุดกิโมโนเดินเล่นในสถำนที่อันแสนพิเศษแห่งนี้ โชฟุเทเอ็นเตรียมชุดกิโมโนมำกมำยไว้ให้คุณเลือก

จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม:10 คนขึ้นไป
วิธีกำรจอง:จองทำงโทรศัพท์ กรุณำจองล่วงหน้ำภำยใน 1 สัปดำห์ก่อนวันที่ต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

Information

ADDRESS:8-11โชฟุคุโระมอนฮิงำชิมำจิ เมืองชิโมะโนะเซกิ จังหวัดยำมำกุจิ
TEL:083-246-4120
OPEN:9:00 17:00น. (เข้ำสวนก่อน 16:30น.)
CLOSED:28 ธันวำคม 4 มกรำคม
Activity ยามากุจิ