แคนูพาร์ค โอคายาม่าพายเรือแคนูพร้อมวิวปราสาท

สัมผัสประสบการณ์พายเรือแคนูล่องชมปราสาทโอคายาม่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน
Activity โอคายาม่า

คุณรู้ไหมว่ำที่โอคำยำม่ำที่ถูกรู้จักกันในนำมดินแดนแห่งแสงตะวันนี้ ที่ใจกลำงตัวเมืองใกล้กับปรำสำทโอคำยำม่ำคุณสำมำรถลองพำยเรือแคนูได้ เริ่มต้นที่แม่น้ำใกล้ๆกับที่ทำกำรจังหวัดโอคำยำม่ำคุณจะได้พำยเรือแคนูล่องไปตำมแม่น้ำอำซำฮิกำวะ ชมปรำสำทโอคำยำม่ำและหนึ่งในสำมของสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น โคระคุเอน คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับควำมงำมของปรำสำทโอคำยำม่ำและวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองโอคำยำม่ำทีี่ในอีกมุมมองที่คุณจะไม่สำมำรถมองเห็นได้จำกกำรเดินชมวิวธรรมดำ
และถึงแม้คุณจะไม่เคยพำยเรือแคนูมำก่อน คุณก็ไม่จำเป็นต้องกังวล เพรำะก่อนเริ่มพำยเรือ เรำมีพนักงำนอยู่พร้อมให้คำอธิบำยตั้งแต่วิธีกำรใช้ไม้พำยไปจนถึงข้อควรระวังต่ำงๆอย่ำงละเอียด มีจุดถ่ำยรูปสวยๆมำกมำยรอคุณอยู่บนเนินน้ำ เตรียมพร้อมลงเรือแคนูและมำถ่ำยรูปสุดสวยไปลงอินสตรำแกรมกันเถอะ

วิธีกำรจอง:จองล่วงหน้ำที่เว็บไซต์ของแคนูพำร์ค โอคำยำม่ำ(https://canoepark okayama.com/)

 

Information

ADDRESS:2-30 ฮิกำชินำคำจิม่ำโจว นำกะคุ เมืองโอคำยำม่ำ จังหวัดโอคำยำม่ำ
TEL:090-5378-7435
OPEN:9:30~15:30(เวลำรับเรื่องจอง)
CLOSED:ไม่มีวันหยุดประจำ
Activity โอคายาม่า