เรือกลไฟเที่ยวชมโอมิจิมะ

เรือนาเที่ยวที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับจุดชมวิวที่ได้รับเลือกติดหนึ่งใน100 ลาดับชายหาดชั้นนาของญี่ปุ่น
Activity ยามากุจิ

สเน่ห์ของโอมิจิมะอยู่ที่กำรได้มองชมวิวแนวชำยฝั่งที่สวยงำม ซึ่งมีเส้นรอบวงประมำณ 40 กม. ตั้งอยู่ใจกลำงอุทยำนแห่งชำติคิตะ-นำกำโตะ ไคงัน และก็ยังถูกขนำนอีกนำมหนึ่งว่ำ “เทือกเขำแอลป์ทะเล” เมื่อคุณขึ้นเรือนำเที่ยวที่เลียนแบบมำจำกปลำโลมำน่ำรัก คุณสำมำรถผลงำนศิลปะบนหินได้อย่ำงจุใจ เช่น ถ้ำและเสำหินที่สร้ำงขึ้นโดยธรรมชำติ ทะเลสีเขียวมรกต คลื่นซัดสีขำว หินรูปร่ำงประหลำด ท้องฟ้ำสีครำม…เป็นทัศนียภำพที่เหมำะจะเป็นภำพวำดจริงๆ ลองสัมผัสลมและคลื่นอย่ำงใกล้ชิดและสัมผัสจริงกับพลังแห่งธรรมชำติ!
ในกรณีสภำพอำกำศฝนฟ้ำคะนอง อำจจะมีกำรยกเลิกเดินเรือ

Information

ADDRESS:297-2เซนซะกิ เมืองนำกำโตะ จังหวัดยำมำกุจิ
TEL:0837-26-0834
OPEN:8:00~17:00
CLOSED:เปิดตลอดปีไม่มีวันหยุด (กรณีสภำพอำกำศแปรปรวนอำจจะมีกรณีที่ยกเลิกเที่ยวเรือ)
Activity ยามากุจิ