เซ็กเวย์ทัวร์ที่อะคิโยชิได

ไปเล่นเซ็กเวย์ที่ดินแดนแห่งคาสต์(Karst) ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นกันเถอะ!
Activity ยามากุจิ

อะคิโยชิไดเป็นพื้นที่ภูมิประเทศแบบคำสต์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ไม่มำลองสัมผัสสำยลมอำยุ 300 ล้ำนปีที่นี่กันดูเหรอคะ? เซ็กเวย์ที่ใช้ในทัวร์นี้เป็นแบบลุยออฟโร้ดมีมอเตอร์ที่สำมำรถขึ้นเขำโนะดะได้ และเป็นพำหนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ทัวร์เริ่มต้นด้วยกำรสอนของครูฝึก 60 นำที เมื่อฝึกจนร่ำงกำยเริ่มชินแล้วถึงจะเข้ำสู่ช่วงทัวร์เซ็กเวย์ 90 นำที มีเวลำให้เพียงพอสำหรับกำรฟังเรื่องรำวของอะคิโยชิไดและถ่ำยรูปที่แต่ละสถำนที่ที่เรำจะแวะไป อีกทั้งยังมีช่วงพักระหว่ำงทำงด้วยก่อนจะมุ่งหน้ำไปยังจุดหมำยปลำยทำงสุดท้ำยซึ่งก็คือจุดชมวิวฝั่งตะวันออกของอะคิโยชิได มำลองสัมผัสควำมรู้สึกสดชื่นที่ได้เล่นเซ็กเวย์ท่ำมกลำงธรรมชำติอ้นยิ่งใหญ่ของอะคิโยชิไดกันดูนะคะ!

Information

TEL:0837-62-0018
OPEN:เดือนมีนำคม~ เดือนพฤศจิกำยน: 8:30-17:30、 เดือนธันวำคม~ เดือนกุมภำพันธ์: 8:30-16:30
CLOSED:ไม่มี
Activity ยามากุจิ