เดินเล่นอุทยานธรณีซังอินไคกัง San’in Kaigan

ตื่นเต้นไปกับทัศนียภาพอันตระการตา! ดื่มด่าเพลิดเพลินกับความงดงามของภูมิประเทศชายฝั่งทะเลที่หาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น!
Activity ทตโตริ

อุทยำนธรณีซังอินไคกังSan’in KaiganKaiganครอบคลุมพื้นที่กว้ำงใหญ่ของ3 จังหวัดได้แก่เกียวโตเฮียวโกะและทตโตริ และมีเส้นทำงเดินตำมแนวชำยฝั่งที่เป็นเอกลักษณ์หำได้ยำกทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่ำงประเทศเส้นทำงอุทยำนธรณีมีทั้งหมด27 เส้นทำงซึ่งคุณสำมำรถเพลิดเพลินกับกำรเดินชมทิวทัศน์และภูมิประเทศที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละเส้นทำงครั้งนี้เรำจะเดินเล่นไปตำมแนวชำยฝั่งอุรำโดเมะในเมืองอิวำมิจังหวัดทตโตริคุณสำมำรถเห็นธรณีสัณฐำนชำยฝั่งอันล้ำค่ำมำกมำยเช่นหน้ำผำสูงชันหินรูปทรงแปลกตำและถ้ำและคุณจะได้รู้สึกถึงควำมยิ่งใหญ่และควำมงดงำมของธรรมชำติเมืองอิวำมิยังเป็นสถำนที่ถ่ำยทำอ้ำงอิงของอะนิเมต้นฉบับ ฟรี!!” ที่สร้ำงโดยKyoto Animation และยังเป็นสถำนที่ยอดนิยมของแฟนอนิเมะอีกด้วย เนื่องจำกมีไกด์ท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับอุทยำนธรณีซังอินไคกังดังนั้นลองเพลิดเพลินดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันตระกำรตำของทะเลญี่ปุ่นที่มีละครอัน ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับกำรกำเนิดหมู่เกำะญี่ปุ่นไปพร้อมกับไกด์ด้วยดีไหม

วิธีกำรจอง:Iwami Guide club FAX : 0857-72-3483 หรือ Email : info@iwamiguideclub.com

Information

TEL:0857-72-3481(Iwami Guide club (ภายในศูนย์ให้ความร่วมมือการท่องเที่ยวเมืองอิวามิ))
OPEN:9:00น. -18:00น. * ยกเว้นวันสิ้นปีและปีใหม่
Activity ทตโตริ