มาเก็บผลไม้กันที่ โอกายาม่า ฟาร์เมอร์ส มาร์เก็ต นอร์ธ วิลเลจ

เลือกเก็บผลไม้ตามฤดูกาลและเพลิดเพลินกับประสบการณ์ลองสัมผัสงานของเกษตรกร!
Activity โอคายาม่า

โอกำยำม่ำ ฟำร์เมอร์ส มำร์เก็ต นอร์ธ วิลเลจ ที่อยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดโอคำยำม่ำ เป็นสวนกำรเกษตรที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่มำเยือนได้ลองแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ต่ำงๆด้วยตัวเอง ที่นี่มีกิจกรรมต่ำงๆให้ลองมำกมำย อำทิเช่นสนำมเด็กเล่นปีนป่ำยกลำงแจ้ง หรือสวนสัตว์ที่คุณจะได้ทั้งลองสัมผัสและให้อำหำรสัตว์เองกับมือ สนุกกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ในส่วนของกิจกรรมลองเก็บผืชผักและผลไม้ คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับกำรเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ตำมฤดูกำลต่ำงๆ อำทิเช่น บลูเบอร์รี่ กีวี และสตรอเบอรี่

ค่าใช้จ่าย:เก็บบลูเบอร์รี่:ถ้วยละ300เยนหรือคิดราคาตามน้าหนัก200เยนต่อ100กรัม
เก็บกีวี:600เยนต่อ11กิโลกรัม
เก็บสตรอเบอรี่ ผู้ใหญ่1,800เยนเด็กอายุน้อยกว่า12ปี800เยนเด็กอายุน้อยกว่า3ปี800เยน
(นากลับบ้านคิดราคาตามน้าหนัก200เยนต่อ100กรัม)

วิธีการจอง:เก็บสตรอเบอรี่ (กรุณาจองล่วงหน้าถ้าจะมาเป็นกลุ่ม) : เบอร์โทรศัพท์ (090-4146-8041)กิจกรรมอื่นไม่จาเป็นต้องจองล่วงหน้า

●เก็บบลูเบอร์รี่ (ตั้งแต่ปลำยเดือนกรกฎำคมถึงต้นเดือนกันยำยน) ● เก็บกีวี (ตั้งแต่ปลำยเดือนกันยำยนไปจนกว่ำผลไม้จะหมด)
●เก็บสตรอเบอรี่ (ตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงต้นเดือนมิถุนำยน)

Information

ADDRESS:1100 โอกะโชโอโจวเมืองคัตสึตะจังหวัดโอคำยำม่ำ
TEL:0868-38-1234
OPEN:9:00-17:00
CLOSED:หยุดทุกวันพุธ (เฉพำะเดือนธันวำคม มกรำคม และกุมภำพันธ์ หยุดทุกวันอังคำรและพุธ)
Activity โอคายาม่า