ประสบการณ์การแกะสลักตราประทับ Gokyo Bunko

มาแกะสลักตราประทับเฉพาะของคุณตรงใกล้สะพานคินไตเพื่อเป็นความทรงจาในการเดินทาง!
Activity ยามากุจิ

พระจีนDokuryu ShoekiShoekiผู้นำภำพวำดที่เป็นตัวจุดประกำยในกำรสร้ำงสะพำนKintaikyoKintaikyoมำที่อิวะคุนิซึ่งเป็นที่รู้จักในฐำนะบุคคลที่เผยแพร่กำรแกะสลักตรำประทับอย่ำงกว้ำงขวำงในญี่ปุ่นอิวะคุนิเป็นสถำนที่ของพระธุดงธ์ยูคะริที่ซึ่งคุณสำมำรถย้อนรำลึกถึงประวัติศำสตร์และสัมผัสประสบกำรณ์กำรแกะสลักตรำประทับเฉพำะของคุณเองได้ ประสบกำรณ์กำรทำตรำประทับ)
คอร์สหลักจะเป็นกำรสลักอักขระคันจิ1 2 ตัวบนหินสี่เหลี่ยมเนื่องจำกมีกำรสถำนที่และเตรียมสิ่งต่ำงๆไว้ล่วงหน้ำแล้วดังนั้นกรุณำแจ้งให้เรำทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับอักษรคันจิ1 2 ตัวที่คุณต้องกำรแกะสลักนอกจำกนี้ยังสำมำรถเลือกขนำดหินและจำนวนตัวอักษรในคอร์สเสริมได้อีกด้วยกรุณำติดต่อสอบถำมรำยละเอียด

วิธีจอง:จองทำงโทรศัพท์(เท่านั้นภาษาญี่ปุ่น)

Information

ADDRESS:2-4-32โยโกยำมะ เมืองอิวำคูนิ จังหวัดยำมำกุจิ
TEL:0827-28-5959
OPEN:10:00-16:00
CLOSED:วันพุธ* กรุณำเช็คข้อมูลกำรหยุดชั่วครำวที่หน้ำเว็ปไซต์
Activity ยามากุจิ