เรียนการทามีดเปิดซองจดหมาย ที่หมู่บ้านดาบญี่ปุ่นบิเซ็นโอซาฟุเนะ ที่พิพิธภัณฑ์ดาบญี่ปุ่นบิเซนโอซาฟุเนะ

มาลองทามีดเปิดซองจดหมายที่จะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกกัน!
Activity โอคายาม่า

หมู่บ้ำนโอซำฟุเนะ ในเมืองเซโตะอุจิของจังหวัดโอคำยำม่ำนั้น นอกจำกจะเป็นถิ่นกำเนิดของช่ำงตีดำบมำตั้งแต่กลำงสมัยคำมำคุระ ยังโด่งดังเรื่องกำรผลิตดำบที่มีชื่อเสียงมำกมำย ที่โรงตีเหล็กที่อยู่ภำยในพิพิธภัณฑ์ คุณจะได้เรียนรู้แต่ละกระบวนกำรในกำรผลิตดำบญี่ปุ่น อำทิเช่น กำรตีดำบ กำรทำรูปทรงดำบ กำรแกะสลักบนใบมีด ไปจนถึงกำรลับคมใบมีด นอกจำกนี้ที่พิพิธภัณฑ์ยังมีโชว์กระบวนกำรตีแร่ทำมะฮะกะเนะที่ควำมร้อน1200องศำด้วยวิธีที่มีมำแต่โบรำณที่จัดขึ้นเดือนละครั้ง ที่เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงมำกจนถึงขนำดที่มีแฟนดำบญี่ปุ่นจำกต่ำงแดนถึงขั้นต้องบินข้ำมทะเลมำรับชม
ที่คลำสสอนกำรทำมีดเปิดซองจดหมำย คุณจะได้เรียนอย่ำงสนุกและไร้กังวลไปกับคลำสเรียนที่จะมีช่ำงตีดำบมำช่วยอธิบำยวิธีทำแต่ละขั้นตอนอย่ำงละเอียด ไปจนถึงช่วยคุณเก็บควำมสวยงำมของมีด นอกเหนือจำกนี้ยังมี “คลำสสอนกำรทำดำบเล็ก” และ “คลำสสอนกำรบำรุงรักษำดำบญี่ปุ่น” ให้คุณได้เลือกเรียนอีกด้วย

* คลำสสอนกำรทำมีดเปิดซองจดหมำยจะเปิดคลำสต่อเมื่อมีคนจองมำกกว่ำ5ท่ำนขึ้นไป และต้องจองล่วงหน้ำ2สัปดำห์ก่อนเดินทำงมำที่พิพิธภัณฑ์

Information

ADDRESS:966โอซำฟุเนะ โอซำฟุเนะโจว เมืองเซโตะอุจิ จังหวัดโอคำยำม่ำ
TEL:0869-66-7767
OPEN:9:00-17:00
CLOSED:หยุดทุกวันจันทร์ (ถ้ำวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีกำรหยุดชดเชยในวันถัดไป)、วันถัดจำกวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ยกเว้นวันเสำร์และวันอำทิตย์)、ช่วงเทศกำลปีใหม่ (28 ธันวำคม -4 มกรำคม)
Activity โอคายาม่า