ประสบการณ์การวาดภาพตุ๊กตาYurin an Tamashima Daruma

คุณสามารถเปลี่ยนดารุมะเป็นกระเป๋าผ้าใบและเขียนวาดได้อิสระ!
Activity โอคายาม่า

ประสบกำรณ์วำดเขียนนี้เกิดจำกควำมคิดเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภำคโดยร่วมมือกับผู้ผลิตดำรุมะช่วยกันเผยแพร่เสน่ห์ของดำรุมะ
จำกคุรำชิกิที่Yurin an ซึ่งตั้งอยู่ในBikan Historical Quarter ในเมืองคุระชิกิจังหวัดโอกำยำมะจุดทดลองประสบกำรณ์อยู่ตรงอำคำรอำยุ100 ปีที่
ใช้เป็นบ้ำนคนสมัยก่อนที่อยู่ในย่ำนประวัติศำสตร์บิกังซึ่งคุณจะได้เพลิดเพลินกับประสบกำรณ์พร้อมกับรู้สึกสัมผัสถึงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมด้วยเรำจัดเตรียมดินสอสีและพู่กันไว้ให้ดังนั้นคุณไม่ต้องนำสิ่งของใดๆติดตัวไปและจะใช้เวลำในกำรทดลองประสบกำรณ์ประมำณ1 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมง
มำลองวำดดำรุมะตำมแบบที่ชอบดูไหม นอกจำกนี้ดำรุมะที่วำดลงสีแล้วจะแห้งเร็วดังนั้นคุณสำมำรถนำกลับบ้ำนได้ในวันเดียวกัน

*กิจกรรมจัดอยู่ชั้น 2 ดังนั้นจำเป็นต้องเดินขึ้นบันได

Information

ADDRESS:2-15ฮอนมำจิ เมืองคุระชิกิ จังหวัดโอกำยำม่ำ
TEL:086-486-2224
OPEN:12:00~16:00
CLOSED:ไม่มีวันหยุด* สำหรับกิจกรรมทดลอง ปกติมีเฉพำะวันธรรมดำ
Activity โอคายาม่า