ศาลเจ้ายาเองากิ ทานายดวงชะตาเรื่องความรักที่บ่อน้าคางามิ

ทานายดวงชะตาเรื่องความรักในรูปแบบพิศวงที่ศาลเจ้ายาเองากิซึ่งขึ้นชื่อเรื่องจุดรับพลัง
Activity ชิมาเนะ

ศำลเจ้ำยำเองำกิมีชื่อเสียงในด้ำนสถำนที่ผูกดวงชะตำเรื่องควำมรัก ว่ำกันว่ำบ่อน้ำคำงำมิที่มุมหนึ่งของศำลเจ้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำที่เทพีอินำดะฮิเมะโนะมิโคโตะใช้เป็นน้ำดื่มและใช้เป็นกระจกส่องตัวในครั้งที่ลี้ภัยจำกพญำอสรพิษแปดหัวมำซ่อนตัวอยู่ที่ยำเองำกิ และเป็นที่รู้จักกันว่ำเป็นบ่อน้ำทำนำยดวงชะตำเรื่องควำมรัก ลองนำกระดำษทำนำยมำลอยน้ำแล้วค่อย ๆ วำงเหรียญลงบนกระดำษ ว่ำกันว่ำหำกเหรียญจมน้ำไว (ภำยใน 15 นำที) จะมีโชคลำภเรื่องควำมรักในเร็ววัน หำกเหรียญจมน้ำช้ำ (30 นำทีขึ้นไป) โชคลำภเรื่องควำมรักก็จะมำถึงช้ำ หำกจมใกล้ ๆ ตัวเรำคู่ของเรำจะเป็นคนใกล้ตัว หำกจมห่ำงจำกตัวเรำ คู่ชีวิตจะเป็นคนที่อยู่ห่ำงไกล รับกระดำษทำนำยได้ที่ช่องจำหน่ำยยันต์ รำคำใบละ 100 เยน

Information

ADDRESS:227 ซำคุซะโจว เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมำเนะ
TEL:0852-21-1148
OPEN:9:00~17:00น.
CLOSED:ไม่มี
Activity ชิมาเนะ