เอ็มมุซุบิ มิซุฮิกิ นง เรียนสร้างผลงานศิลปะมิซุฮิกิ

ประดิษฐ์เครื่องประดับหรือเครื่องรางด้วยมิซุฮิกิ ศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่น
Activity ชิมาเนะ

กล่ำวกันว่ำศิลปะมิซุฮิกิเป็นกำรผูกเชือกเพื่อส่งใจไปยังคนที่รักในแบบของคนญี่ปุ่นมำตั้งแต่อดีต ร้ำน “เอ็มมุซุบิมิซุฮิกิ นง” ที่ตั้งอยู่ในจังหวะชิมำเนะซึ่งขึ้นชื่อเรื่องกำรผูกดวงชะตำในด้ำนควำมรักแห่งนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับจิตวิญญำณและวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่ำงสนุกสนำนผ่ำนกำรประดิษฐ์มิซุฮิกิ
แม้คุณจะไม่ถนัดงำนฝีมือที่ต้องใช้ควำมละเอียดอ่อน แต่พนักงำนของร้ำนจะคอยช่วยคุณทุกขั้นตอน ให้คุณประดิษฐ์ผลงำนได้อย่ำงสบำยใจ
เวลำจอง คุณสำมำรถเลือกว่ำจะผูกแบบ “อำวำจิ มุซุบิ” หรือ “อุเมะ มุซุบิ” และในวันเรียน คุณจะได้ประดิษฐ์เครื่องประดับหรือเครื่องรำงตำมที่คุณเลือก (เลือกในวันเรียนได้)
เปิดให้จองตั้งแต่ 2 -8 คน แต่สำมำรถปรึกษำร้ำนได้หำกมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำนั้น

ค่ำใช้จ่ำย:3,600 เยน (รวมค่ำวัสดุและค่ำเรียน)
วิธีจอง:จองทำงออนไลน์(เว็บไซต์ https ://en.matsue osewasan.com/activity/mizuhiki_none_plan/ plan/)

 

 

Information

ADDRESS:ชั้น 2 อิมะอิโชะเต็น 63 โทโนะมะจิ เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมำเนะ
TEL:0852-61-8015
OPEN:9:00-17:00น.
CLOSED:กรุณำดูในเว็บไซต์
Activity ชิมาเนะ