วัดคันโยจิ ประสบการณ์คัดลอกพระธรรม/นั่งสมาธิแบบเซน

คัดลอกพระธรรม/นั่งสมาธิแบบเซน พร้อมสัมผัสสายน้าหลั่งไหลในแม่น้า
Activity ยามากุจิ

วัดคันโยจิมีสวนอันงดงำม 6 สวนสร้ำงขึ้นในรูปแบบและธีมอันหลำกหลำยซึ่งเป็นผลงำนของมิเร ชิเงะโมริ นักจัดสวนผู้ได้ชื่อว่ำเป็น “เซ็ชชูแห่งยุคโชวะ” วัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในด้ำนสถำนที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีอีกด้วย ณ วัดแห่งนี้ คุณสำมำรถสัมผัสประสบกำรณ์คัดลอกพระธรรมหรือจะลองนั่งสมำธิแบบเซนก็ได้ รูปภำพที่แนะนำด้ำนล่ำงนี้เป็นภำพบรรยำกำศกำรคัดลอกพระธรรม ซึ่งกำรคัดลอกพระธรรมเป็นหนึ่งในกำรฝึกวิชำที่สำคัญสำหรับพุทธศำสนิกชน ลองมำใช้เวลำที่ช่วยให้ใจสงบผ่ำนกำรคัดลอกพระธรรมกันไหม

วิธีกำรจอง:จองทำงโทรศัพท์

Information

ADDRESS:2872 ชิกะโนะคำมิเมืองชูนัน จังหวัดยำมำกุจิ
TEL:0834-68-2010
OPEN:9:00~16:00
Activity ยามากุจิ