ทาแหวนเงินที่ คิวอัน

มำลองทำแหวนเงินด้วยมือของคุณเองที่อิวำมิกินซัน!
Activity ชิมาเนะ

เงิน เชื่อกันว่ำเป็นพำวเวอร์สโตนที่หมำยถึงโอกำสสำหรับควำมสำเร็จหลังจำกกำรเดินเที่ยวชมบ้ำนเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศำสตร์ที่เมืองมรดกโลกอิวำมิกินซันเรำอยำกจะชวนให้คุณแวะมำที่คิวอันซึ่งเป็นห้องทำงำนของช่ำงเงินและร้ำนขำยเครื่องประดับเงินในรูปแบบของบ้ำนญี่ปุ่นแบบโบรำณเพื่อลองทำแหวนเงินด้วยมือของคุณเองและถึงแม้คุณจะไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรทำเครื่องประดับมำก่อนเรำก็มีพนักงำนที่จะอยู่คอยช่วยดูแลและให้คำแนะนำคุณเพื่อที่คุณจะได้ลองทำแหวนเงินวงแรกของคุณอย่ำงผ่อนคลำยไร้กังวล
เพื่อรักษำควำมเป็นส่วนตัวเรำจะรับลูกค้ำเพียงแค่11คู่ต่อ11คลำสและคุณสำมำรถณจะสำมำรถใช้ช่วงเวลำอันมีค่ำนี้ลองทำแหวนคู่แหวนที่มีกำรสลักชื่อหรือข้อควำมส่วนตัวลงบนแหวนหรืออำจจะทำแหวนเพื่อเป็นรำงวัลชีวิตให้ตัวคุณเองด้วยมือของคุณเองที่เมืองมรดกโลกอิวำมิกินซัน

Information

ADDRESS:812-31โอโมริโจวเมืองโอตะจังหวัดชิมำเนะ
TEL:070-5056-0055
OPEN:9:00-18:00น.
CLOSED:ไม่มีวันหยุดประจำ
Activity ชิมาเนะ