ปั่นจักรยานข้ามทะเลบนโทบิชิมะไคโด

มาสนุกไปกับการปั่นจักรยานรับอากาศบริสุทธิ์ ข้ามผ่าน7สะพาน เชื่อมหาเกาะทั้ง7กันมั้ย?
Activity ฮิโรชิมา

เส้นทำงปั่นจักรยำนข้ำมทะเลโทบิชิมะไคโดนั้นเป็นเส้นทำงที่เชื่อม6เกำะของเมืองคุเระ จังหวัดฮิโรชิมะกับ1เกำะของเมืองอิมะบะริ จังหวัดเอฮิเมะ ที่คุณจะได้เพลิดเพลินกับกำรปั่นจักรยำนเดินทำงข้ำมไปยังเกำะต่ำงๆ รับลมทะเลและอำกำศบริสุทธิ์ไปพร้อมกับชมทัศนียภำพอันตระกำรตำของทะเลในเซโตะและหมู่เกำะต่ำงๆของเซโตะอุจิ อีกทั้งคุณจะยังได้สนุกกับกำรแวะถ่ำยรูปที่จุดถ่ำยรูปต่ำงๆเช่นที่ที่ริมชำยหำดหรือที่เขตอนุรักษ์เมืองประวัติศำสตร์ นอกจำกนี้เส้นทำงปั่นจักรยำนโทบิชิมะไคโดนี้ยังเป็นสถำนที่ถ่ำยทำของหนัง โฆษณำ และกำร์ตูนอนิเมชั่นมำกมำยหลำยเรื่อง อำทิเช่น หนังเรื่อง Drive My Car สุดทำงรัก เรำขอเชิญให้คุณมำลองสนุกกับกำรปั่นจักรยำนแบบมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงำมรำวภำพวำดเป็นแบคกรำวน์ ซึ่งคุณสำมำรถยืมเช่ำรถจักรยำนได้ที่คอทเทจคำจิกำฮำมะของเกำะชิโมะคำมะกำริ

Information

ADDRESS:839 -16 ชิโมะจิมะ ชิโมะคำมะกำริโจว เมืองคุเระ จังหวัดฮิโรชิมา
TEL:080-2927-2504
OPEN:8:30~17:00
CLOSED:เปิดทำกำรทุกวัน
Activity ฮิโรชิมา