ทัศนศึกษาดูวิธีการกลั่นเหล้าที่โรงกลั่นเหล้าสาเกคาโมสึรุ และทานอาหารกลางวันที่ร้านฟุรานสึยะ

ทัศนศึกษาดูวิธีการกลั่นเหล้าที่โรงกลั่นเหล้าสาเกชื่อดังของไซโจ โรงกลั่นเหล้าสาเกคาโมสึรุ ต่อด้วยการลองชิมเมนูสุดดัง บิชูนาเบะ (หม้อนาเบะสาเก)
Activity ฮิโรชิมา

เมืองแห่งสำเก ไซโจ เป็นหนึ่งในสำมของแหล่งผลิตสำเกที่สำคัญของญี่ปุ่น ที่มีโรงกลั่นเหล้ำสำเกอยู่ด้วยกันถึง7แห่ง ในช่วงวันหยุดสุดสัปดำห์ โรงกลั่นเหล้ำสำเกคำโมสึรุที่เป็นหนึ่งในโรงกลั่นเหล้ำชื่อดังของไซโจ มีกำรเปิดทัวร์โรงกลั่นเหล้ำโดยคนกลั่นเหล้ำที่ทำงำนในโรงกลั่น มีตั้งแต่อธิบำยกำรคัดเลือกเม็ดข้ำวไปจนถึงกำรอธิบำยขั้นตอนกรรมวิธีกำรกลั่นเหล้ำสำเกแบบละเอียด หลังจำกเสร็จกำรทัศนศึกษำที่โรงกลั่นเหล้ำ ก็จะมีกำรให้ลองชิมเหล้ำสำเกที่ร้ำนขำยตรงของโรงกลั่น ที่ซึ่งคุณจะได้เพลิดเพลินกับกำรลองชิมเหล้ำสำเกหลำกหลำยชนิด ไปจนถึงเหล้ำสำเกที่หำชิมได้แค่ที่โรงกลั่น และที่ร้ำนอำหำรของโรงกลั่นคำโมสึรุ “ร้ำนฟุรำนสึยะ” คุณจะได้ลองรับประทำนเมนูขึ้นชื่อ บิชูนำเบะ (หม้อนำเบะสำเก) ที่เป็นเมนูที่ได้ถูกพัฒนำมำจำกมื้ออำหำรของคนกลั่นเหล้ำสำเก ซึ่งบิชูนำเบะนี้จะไม่มีกำรใช้น้ำตำลหรือโชยุ แต่คุณจะได้ชิมรสชำติของวัตถุดิบไปพร้อมกับน้ำซุปรสอ่อนแต่กลมกล่อมที่ได้รสชำติอุมำมิมำจำกเพียงแค่เหล้ำสำเก เกลือ และพริกไทย อย่ำพลำดโอกำสลองชิม บิชูนำเบะ ที่เป็นเมนูที่คุณจะลิ้มลองได้ที่นี่ที่เดียวเท่ำนั้น

※ทัวร์โรงกลั่นเหล้าโดยคนกลั่นเหล้าที่ทางานในโรงกลั่น ไม่ได้มีจัดเป็นประจา เช็คที่หน้า ข่าวอัพเดท บนเว็บไซต์ของโรงกลั่นเหล้าสาเกคาโมสึรุและกรุณาจองลวงหน้าhttps://www.kamotsuru.jp/ ร้านฟุรานสึยะ

 

Information

ADDRESS:9-11ไซโจวมำจิ เมืองฮิกำชิฮิโรชิมะ จังหวัดฮิโรชิมะ(ร้านฟุรานสึยะ)
TEL:082-422-8008
OPEN:(Lunch)11:30~14:30(Dinner)17:00~22:00
CLOSED:วันพฤหัส และวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
Activity ฮิโรชิมา