โกะเอ็นสไตล์ ประสบการณ์สวมชุดกิโมโน

สวมชุดกิโมโนไปสักการะศาลเจ้าอิซุโมะไทชะ สถานบวงสรวงเทพแห่งโชคลาภเรื่องความรักกันไหม
Activity ชิมาเนะ

เลือกกิโมโนที่คุณชื่นชอบ 1 ชุดจำกทั้งหมด 200 ชุด ใส่ไปสักกำระศำลเจ้ำอิซุโมะไทชะและเดินเล่นในชุมชนรอบ ๆ ศำลเจ้ำกันไหม “โกะเอ็นสไตล์” ตั้งอยู่ห่ำงจำกประตูหน้ำของศำลเจ้ำอิซุโมะไทชะโดยเดินเพียง 1 นำที พนักงำนเสริมสวยผู้ช่ำชองของร้ำนจะแปลงโฉมให้คุณกลำยเป็นหญิงงำมในชุดกิโมโนอย่ำงรวดเร็วจึงสำมำรถมำเพลิดเพลินด้วยตัวเปล่ำได้สบำย ๆ
นอกจำกนี้ยังมีแพลนสำหรับผู้พักค้ำงคืนในตัวเมืองอิซุโมะโดยเฉพำะที่จะให้คุณสวมชุดกิโมโนกลับที่พักของคุณได้เลย ซึ่งเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้คุณได้ใช้เวลำตำมใจชอบ ลองเลือกแพลนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของคุณเลย

วิธีจอง:แบบฟอร์มทำงเว็บ http www.goen-style.com /reservation(จองล่วงหน้ำ 2 วัน) หรือจองทำงโทรศัพท์

 

Information

ADDRESS:784-1 คิซุคิมินำมิไทชะโจวเมืองอิซุโมะ จังหวัดชิมำเนะ
TEL:0120-112-529
OPEN:9:00~17:00
CLOSED:วันจันทร์ (โปรดตรวจสอบหำกวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)
Activity ชิมาเนะ