ไทชะ โนะ เบนิอุซางิ ประสบการณ์ผูกเชือกศักดิ์สิทธิ์ชิเมะนาวะ

ประสบการณ์ผูกเชือกชิเมะนาวะ/วาจิเมะ ขนานแท้จากฟางข้าว ณ หน้าศาลเจ้าอิซุโมะไทชะ!
Activity ชิมาเนะ

เชือกชิเมะนำวะเป็นสิ่งที่ใช้แสดงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ กล่ำวกันว่ำสิ่งที่มีมลทินหรือวิญญำณร้ำยจะไม่สำมำรถเข้ำไปในสถำนที่ที่มีเชือกชิเมะนำวะได้ กำรผูกเชือกมีแบบเกลียวซ้ำยและเกลียวขวำ ซึ่งที่นี่จะสอนให้คุณผูกแบบเกลียวซ้ำยอันเป็นแบบเดียวกับศำลเจ้ำอิซุโมะไทชะ กำรตกแต่งเชือกจะมีควำมหมำยแตกต่ำงกันไปตำมเครื่องประดับที่นำมำตกแต่ง มำเรียนรู้ควำมหมำยของเชือกชิเมะนำวะและกำรตกแต่งเชือกแล้วสร้ำงสรรค์เชือกชิเมะนำวะออริจินอลของคุณเองกันเลย
พนักงำนของร้ำนจะคอยช่วยเหลือคุณให้คุณได้สัมผัสประสบกำรณ์อย่ำงเป็นกันเอง ดังนั้นไม่ว่ำใครก็สำมำรถผูกเชือกชิเมะนำวะของตัวเองได้อย่ำงง่ำยดำย
เมื่อคุณนำเชือกชิเมะนำวะกลับไปแล้วอย่ำเก็บไว้ในถุงพลำสติก แนะนำให้นำออกมำวำงในที่ร่มที่มีอำกำศถ่ำยเท

ค่าใช้จ่าย:ผูกเชือกวาจิเมะ 3,850เยน、ทาพวงกุญแจ 2,750เยน、ทาเครื่องรางจากชิเมะนาวะ 1,980 เยนขึ้นไป
วิธีจอง:จองทางโทรศัพท์ (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)※รับจองแบบหมู่คณะ สามารถปรึกษาได้

Information

ADDRESS:ภำยในชิมมอนโยโกะโจ 833-3 คิซุคิมินำมิชิมมอนนำกะ ไทชะโจ เมืองอิซุโมะ จังหวัดชิมำเนะ
TEL:090-3748-3714
OPEN:9:00~17:00
CLOSED:วันอังคำร
Activity ชิมาเนะ