เดินป่าเทรคกิ้งที่หุบเขาซันดันเคียว

ที่หุบเขาซันดันเคียว ที่ประสาทสัมผัสทั้ง5ของคุณจะถูกกระตุ้น และคุณจะอยากกลับมาเยือนที่นี่อีก
Activity ฮิโรชิมา

ที่ด้ำนตะวันตกของอุทยำนแห่งชำติเทือกเขำชูโกกุ เป็นที่ตั้งของหุบเขำที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ที่มีชื่อเรียกว่ำ หุบเขำซันดันเคียว ที่คุณจะได้สัมผัสโดยตรงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติได้ตลอดทั้งช่วงฤดูกำลเดินป่ำ (ที่จะเริ่มตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง)
หุบเขำซันดังเคียวที่มีควำมยำวทั้งสิ้นรำว 16 กิโลเมตร เป็นหุบเขำที่ธรรมชำติทั้งหมดถูกคงไว้ในสภำพที่สวยงำมที่สุดโดยไร้ซึ่งกำรแต่งเติมหรือเพิ่มเติมสิ่งอำนวยควำมสะดวกใดๆ และยังได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นสถำนที่แห่งทัศนียภำพอันงดงำมเป็นพิเศษโดยกระทรวงวัฒนธรรม ทำงเดินป่ำในหุบเขำซันดันเคียวได้รับกำรออกแบบมำอย่ำงดีเพื่อไม่ให้เกิดกำรรบกวนระบบนิเวศ มีทั้งเส้นทำงเดินป่ำสำหรับผู้เริ่มหัดเดินป่ำมือใหม่ ไปจนถึงเส้นทำงเดินป่ำที่ยำกขนำดที่นักเดินป่ำที่ชำนำญทำงแล้วอำจจะยังต้องใช้เวลำเดินทั้งวัน และถ้ำคุณล่องเรือผ่ำนคุโระบุจิและทำงผ่ำนหุบเขำซำรุโทบิ คุณก็จะได้เชยชมควำมอลังกำรของหน้ำผำขนำดใหญ่และควำมสวยงำมของป่ำไม้ที่ถูกสรรสร้ำงโดยธรรมชำติจำกบนผืนน้ำ
นี่คือสถำนที่สุดพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่คุณจะสำมำรถดื่มด่ำกับธรรมชำติได้อย่ำงเต็มอื่ม และอยู่เพียงแค่75นำทีจำกกำรนั่งรถบัสมำจำกตัวเมืองฮิโรชิม่ำ

Information

ADDRESS:632-2 คำมิโตะโนะอำคิโอตะโจวเมืองยำมำกำตะ จังหวัดฮิโรชิมา
TEL:0826-28-1800
OPEN:9:00-19:00
CLOSED:1 มกรำคม
Activity ฮิโรชิมา